ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (OCSA) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ  (PSW) ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਦਿਲ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PSW ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

80%

PSW (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ PSW ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

(ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਵੇ)

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ PSW (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PSW ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PSW ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਾਮੰਨਣ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Trabajo vital de por vida (colour).png

ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PSW ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਓਗੇ।