ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ (OSSD) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

PSW (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ PSW ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

indeedblog_facebook 2.png
Workopolis_logo-0022.png
SimplyHired-logo.png
logo.png
0x0.png
1200px-Kijiji_(ca)_Logo_2019.svg.png

ਵਾਧੂ ਸ੍ਰੋਤ

logo_home.png
ocsalogo.jpg
Trabajo vital de por vida (colour).png

ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PSW ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਓਗੇ।