Mga Mapagtutuunang Larangan bilang isang PSW

Ang pagiging isang PSW ay simula pa lang ng kapana-panabik na karera sa pangangalagang pangkalusugan na makakapagdala sa iyo kahit saan. May ilang PSW na humahayo para maging mga nurse. May ibang pinipiling magpakabihasa sa panggagamot ng ilang partikular na mga kundisyon sa kalusugan.  Hindi mo kailangang pumili ng isang partikular na larangan ng pangangalaga bilang isang PSW, ngunit maraming kundisyong nangangailangan ng espesyal na pangangalagang maaaring piliing pagtuunan ng pansin ng mga PSW. Kasali sa mga larangang ito ang karagdagang pagsasanay, mga hanay ng kasanayan, at sahod. Kabilang sa mga ito ang:

 • Acquired Brain Injury     

 • Mga Allergy     

 • Mga Anxiety Disorder     

 • Asperger Syndrome     

 • Attention Deficit Hyper Disorder (ADHD)     

 • Autism Spectrum Disorder     

 • Autism/Pervasive Developmental Disorder (PDD)     

 • Cancer     

 • Cerebral Palsy (CP)     

 • Mga Mapanghamong Gawi     

 • Kapansanan sa Paglaki     

 • Diabetes     

 • Dementia

 • Down Syndrome     

 • Dalawang Diagnosis     

 • Fetal Alcohol Syndrome (FAS)     

 • Kapansanan sa Pandinig     

 • Mga Impulse Control at Addiction Disorder     

 • Kapansanan sa Pag-iisip     

 • Mga Kapansanan sa Pagkatuto     

 • Medikal na Kumplikado     

 • Kalusugan ng Pag-iisip     

 • Mga Disorder sa Mood     

 • Muscular Dystrophy (MD)     

 • Mga Neuromuscular Disorder     

 • Obsessive Compulsive Disorder (OCD)     

 • Oppositional Defiant Disorder (ODD)     

 • Palliative na Pangangalaga

 • Perinatal na Pangangalaga

 • Mga Disorder sa Personalidad     

 • Pisikal na Kapansanan     

 • Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)     

 • Mga Psychotic Disorder     

 • Seizure Disorder     

 • Mga Seizure     

 • Mga Stress Response Syndrome

 • Kapansanan sa Paningin

 

Karaniwang makakatanggap ang mga PSW ng mga certificate na nagsasaad ng kanilang mga karagdagang kwalipikasyon sa mga larangang ito kasunod ang isang programang may tiyak na tagal ng panahon na karaniwang iniaalok ng isang kolehiyo sa pakikipagtulungan sa isang lokal na ospital, provider ng pangangalaga sa tahanan, tahanan ng pangmatagalang pangangalaga, at hospisyo.

 

Bumalik dito para sa mga paparating na programa.

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.