Ano ang isang PSW?

Magandang tanong. Ang PSW ay isang napakahalagang manggagawa para sa pangangalagang pangkalusugan na tumutulong sa mga tao sa mga pang-araw-araw na gawain gaya ng pagbibihis, pagkain, pag-eehersisyo, paglalakad, at iba pang bagay na makakatulong sa mga pasyenteng gumaling o mamuhay nang komportable. 

 

May ilang PSW na nagtatrabaho sa mga ospital o tahanan ng pangmatagalang pangangalaga, ngunit sa sektor ng pangangalaga sa tahanan, tumutulong ang mga PSW sa mga tao kung saan sila nakatira — sa kanilang mga tahanan. Maaari ding tulungan ng isang home care PSW ang kanyang mga kliyente sa magagaang trabaho sa bahay gaya ng paghuhugas ng mga pinggan, pag-vacuum, o paglalaba. Maaari mo ring piliing tumanggap ng espesyal na edukasyon at tumuon sa iisang larangan upang matulungan ang mga taong may mga partikular na sakit, gaya ng pangangalaga sa may diabetes o dementia. Kadalasan, nagiging malapit ang mga PSW sa kanilang mga kliyente. 

 

Ngunit sa kaibuturan nito, ang isang PSW ay isang taong mapagmalasakit, mapagpasensya, mapagmahal at mabait. Nagmamalasakit tayo sa ating mga pasyente at pinagmamalaki natin ang pagtatrabaho sa isang dinamikong larangang puno ng oportunidad. Tayo ang mga kamay at puso ng pangangalagang pangkalusugan sa Ontario. Mahalaga ang ating ginagawa. At may lugar pa sa aming team para sa iyo.

Ano ang mga responsibilidad ng isang PSW?

Ang saklaw ng mga responsibilidad ng mga PSW ay naaayon sa pisikal at mental na kakayahan ng mga pasyente. Hindi gumagawa ng plano ng pangangalaga o nagrereseta ng gamot ang mga PSW. Iyon ang ginagawa ng mga doktor at nurse. Responsibilidad ng mga PSW na tugunan ang mga pangangailangan ng pasyente at tumulong na mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamumuhay. Iba-iba ang tungkulin ng PSW batay sa mga pangangailangan ng pasyente at sa plano ng pangangalagang itinakda ng iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

 

Bilang isang PSW, ang iyong pangunahing responsibilidad ay tulungan ang mga tao sa mga gawaing hindi nila kayang gawin nang mag-isa dahil sa pinsala, sakit o kapansanan. Ibabalik mo sa mga tao ang kanilang kumpiyansa, pagpapahalaga sa sarili, at pagsasarili. Nagtatrabaho ang mga PSW upang mapabuti ang buhay ng kanilang mga pasyente. Ang mga PSW ay nagtatrabaho para sa buhay.  

“Naroon ang mga PSW mula umpisa hanggang dulo, at ginagawa nila lahat. Kahit na pag-upo lang iyan kasama ng residente at pakikipag-usap, ginagawa nila iyon. Pinapakain nila ang mga ito, pinapalitan nila ang mga ito, pinapaliguan nila ang ito, itinataguyod nila ang pagsasarili.”

 

-Anita, PSW sa loob ng 7 taon

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.