“Ang  kasiyahang kasama sa pagkakaalam araw-araw na nakatulong ako  sa kapwa.”

“Papunta ko sa isang industriyang kailangan, na medyo mahalaga din sa akin.”


“Ang makita ang mukha ng mgakliyente pagkatapos ko silang tulungan, ito ay pambihira.”

Puwede kang magtrabaho sapangmatagalang pangangalaga, pribadong pangangalaga, pangkomunidad na pangangalaga,alinman ang gusto mo.”

“Ang  pagiging flexible sa trabaho, 24/7.Puwede akong magtrabaho sa umaga, gabi,  magdamagan na shift.”

Naisip mo na ba ang tungkol sa pagiging Personal Support Worker?

Na-e-enjoy mo ang kasiyahan sa pagtulong sa kapwa.
Gusto mo ang trabahong ginagawa mo para makagawa ng pagkakaiba.
Gusto mo ng makahulugang karera sa pangangalaga ng kalusugan, na may pagbabago at mga oportunidad na makapagtrabaho sa iba’t ibang kaayusan.

Higit pa sa pagkakaroon ng trabaho ang gusto mo–-gusto mo ng karera.

Maging isang PSW:

Ang mga Personal Support Worker, o mga PSW, ay ang gulugod ng sistemang pangkalusugan ng Ontario.Sobrang personal ang trabaho ng isang PSW, tumutulong sa mga kliyente anuman ang edad na may iba’t ibang pangangailangan sa araw-araw.Nakikilalang mabuti ng mga PSW ang kanilang kliyente, at tinutulungan nilang mamuhay nang mas mabuti, kaya sobrang kasiya-siya ang bawat araw ng trabaho.Mahal ng PSW ang ginagawa nila dahil nakikita nila ang agarang epekto ng kanilang trabaho.

Bilang resulta ng pandemyang COVID-19, nakukuha ngayon ng mga PSW ang paggalang at pagkilalang karapat-dapat sa kanila.

Pinakamabuting panahon ngayonpara asikasuhin ang makabuluhang karera ng pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ngpag-aaral para maging isang PSW.