Maging isang PSW

Ipinapalista ang mga PSW sa isang programa ng pagsasanay na kinikilala ng probinsiya. Puwedeng kumpletuhin ang full-time na pinabilis at pamantayang mga programa saanman sa anim na buwan hanggang isang taon at ang part-time na mga program nang hanggang dalawang taon. Ibig sabihin niyan maraming paraan para mag-aral at magsanay sa bilis na mabisa para sa iyo.


UNANG HAKBANG – Mag-subscribe para Makapagtrabaho Buong Buhay
Mag-subscribe sa aming mga listahan ng email para mas matutunan ang tungkol sa mga oportunidad na makukuha sa pangangalaga ng tahanan at komunidad! Mag-click dito para mag-sign up.


IKALAWANG HAKBANG- Dumalo saisang Virtual na Kaganapan ng Makapagtrabaho Buong Buhay
Nagho-host kami ng regular na “Tanungin Ako ng Kahit Ano” na kaganapan sa Facebook Live kung saan sinasagot ng isang PSW ang ilan sa karamihan sa iyong mga tanong. Siguraduhing sundan kami sa Facebook para makatanggap ng abiso sa susunod na may isang Facebook Live na kaganapan.

Nagho-host din ang Makapagtrabaho Buong Buhay ng virtual na mga career fair na may mga tagapagbigay ng suporta sa tahanan at komunidad sa buong Ontario. Sa mga kaganapang ito, ang mga kumpanyang naghahanap ng mahihirang na PSW ay magpapakita sa iyo kung anong mga oportunidad ang makukuha. Maaaring kasama rito ang pagsasanay sa loob ng bahay, pakikipagtuwang sa lokal na mga kolehiyo, mga insentibo sa pananalapi, o iba pang mahahalagang benepisyo. Para mag-sign up sa susunod naming career fair, bisitahin ang aming homepage.
IKATLONG HAKBANG – Kumpletuhinang Iyong Pagsasanay
Magrehistro sa isang akreditadong programa ng pagsasanay para maging isang PSW. Maaari mong piliing gawin ito sa pamamagitan ng tagapagbigay ng suporta sa tahanan o komunidad, kolehiyo ng komunidad, pribadong kolehiyo ng karera, o rehiyonal na lupon ng paaralan.

Suportang Pananalapi –Makatanggap ng Hanggang $13,000!
Inilulunsad muli ng Ontario ang isang programa ng suportang pananalapi para sa hanggang 4,000 bagong estudyante at pribadong kolehiyo ng karera sa Ontario, na makatutulong tugunan ang kakulangan ng PSW sa probinsiya. Ang karapat-dapat na mga estudyanteng magpapalista sa pagitan ng Hunyo 1 at Setyembre 30, 2022 ay puwedeng makatanggap ng suportang pananalapi na hanggang $13,690 na makukuha para sa mga gastusin sa matrikula, libro at iba pang mga iniuutos na bayarin, gayon din ang stipend para sa isang puwesto sa klinikal na trabaho. Ang pagpondong ito  ay makukuha ng bagong estudyanteng nakalista sa isang programa ng PSW sa isa sa pribadong kolehiyo ng karerang aprubado ng kasaling Ontario Student Assistance Program (OSAP).

Para mas matutunan ang tungkol sa mga programang ito, mag-click dito.

IKAAPAT  NA HAKBANG – Mag-apply!
Sa sandaling nakumpleto mo na ang iyong akreditadong pagsasanay, puwede ka nang magtrabaho bilang PSW sa Ontario. Puwede kang makipag-ugnayan sa alinmang tagapagbigay ng suporta sa tahanan o komunidad sa pamamagitan ng aming virtual na job fair o maghanap ng mga oportunidad sa iyong lugar sa pamamagitan ng pagbisita sa isa sa mga site ng trabaho sa ibaba.