COVID-19 at mga PSW

Ang isang pinilakang guhit ng COVID-19 na pandemya ay ang malinaw na pagpapakita nito sa mahahalagang naambag ng mga PSW sa sistema ng pangangalaga ng kalusugan sa Ontario.

Pinukaw nito ang pagbuhos ng pasasalamat ng publiko sa unang hanay ng mga manggagawa ng bansa, kasama ang mga PSW.

“Naging tampok ang mga PSW dahil sa COVID, kaya sa tingin ko naiintindihan ng maraming tao nang mas mabuti ang tungkulin namin."